Сын есім а?ылшынша мысалдар

 

 

 

 

 

Сын есмн негзг аза тiлi. Сын есм А, ызыл, кк Таза, жасы Кшп, нерл Ащы, тщы Кш, тар, ыса Сын есм Затты трн, тсн Негзг сын есм Дмн блдр Клемн, аумаын. Мысалы: бреу, екеу, шеу, тртеу, бесеу, алтау, жетеу. Пнге ызыушылытарын арттыру. 4 сын есм.Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Оушыларды тлн, сздк орын, ой-рсн дамыту 3. 3.Етстктен сын есм тудыратын жрнатарды крсетз5.атысты сын есмд ажыратыыз. Морфологиялы белглер: 1 . Н. сын есм - это прилагательное. прилагательное. Мысалдар.Мны, детте, сын есмн субстантивтену (заттануы я затты маынада олданылуы) деп айтамыз. Негзг сын есм. Сын есм). Сапалы сын есм сын есмн ткелей знен жасалады, затты тр-тсн, сын-сапасын анытайды.

Сын есм, зн табии жаратылысына сйкес, сйлемде кбнесе анытауыш мше болып ызмет атарады. Есм сздерден сын есм тудыратын негзг жрнатарды атадар? 3.87 - жаттыу. Мысалы: таулы, ткр. Сен менен ткен аылдысы. Сын есм затты сынды, сапалы асиеттерн блдретн, сынды ым атауыболатын сздер.Мысалдар. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов.

Дамытушылы: Сын есмн трлерн зне тн белглерн блу, сйлем талдауа, тселдру, ойлау, есте сатау аблеттерн дамыту.Семантикалы карта. В) ызылт.Сын есмн жасалуыwww.slideshare.net/Aybek82/ss-41495830й тапсырмасын срау 123-жаттыу Сын есм ережес. Сын есм - затты тсн, трн клемн сапасы сипаты блдретн сздер сын есмде аталады. Найдено 0 предложения с фразой сын есм.Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. IV.Жаа сабаты тсндру : Сын есм ек трл жолмен жасалады.ай жасалу жолы сендерге таныс? Мысал келтрдер? сын есм. «Шетел тл» пнн мектептк Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн , дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Пкр 3. Copy to clipboard.Показаны страницы 1. Блмдлк: Сын есм тснк беру. Масаты: 1. Сын есм туралы жалпы малмат алу, сын есмн сынды асиеттерн ашу 2. Сын есм. Сын есмн шырайлары Степени сравнения прилагательных. Дрыс жауапа «» белг боямыз. Сын есмн анытамасы, сратары, мысал келтру. Сзд маынасына мн берп, дрыс сйлеуге трбиелеу. Напишите правило Сын есм(Имя прилагательное), мне не нужно на русском, а нужно именно на казахском, буду благодарен.Ол: андай, ай деген сратара жауап беред.Мысалы: ызыл, ара, лен, ауыр, ттт,жаын, жасы, зын т. Подробнее Мысалдар.Сын есм маынасына арай екге блнед: 1) сапалы сын есм 2) атысты сын есм. БО.Орал аласы. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. Км? 2. Сан есм (Имя числительное). Отстк азастан облысы Отырар ауданы Шотаева Пернеш Бастауыш сынып малм Мысалы: а? — белый, жа?сы- хороший. Мысалы: Жасыдан лг ал (маал) Ескге жаа лшеуш (маал) Сын есм, трлер, емлес, сын есмн трлену, сйлемдег ызмет. под. Сын есм (Имя прилагательное). Есм сздерден сын есм Етстктен сын есм тудыратын негзг жрнатар тудыратын негзг жрнатар. П?н: ?аза? тлКабинет: 12Сыныбы: 4 АМерзм: 3.03.2016жТа?ырыбы: Дара ж?не к?рдел сын есмдер.Ма?саты: С?з таптары ж?не оны? шнде сын есм оны? т?рлер ту Мысалдар. Мысалы: ш-а нрсе - адамны асиет: ысты айрат, нрлы аыл, жылы жрек (Абай). Балаш аласы,араанды облысы.Балаш гуманитарлы-техникалы колледжн.аза тл мен дебиет пн малм.Мукышева Айгуль Бакытовна. Сабатытаырыбы: Сын есм. . 22ОЖББМ. 2) Дамытушылы: Сын есмн трлерн зне тн белглерн блу, сйлем талдауа, тселдру, ойлау, есте сатау аблеттерн дамыту. Составьте 3 предложения с сапалы сын есм. )ысты кн, ысты кез, ысты тама, ысты су, ысты ст, ысты жрек.Жаттыу жмысы. Сын есм ек трл жолмен жасалады. зат. а)кк кйлек, а жп в)мейрмд бала,нерл жгт. Попроси больше объяснений.атысты (относительное). б. Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. сын дитя сыночка, вар, ибн, сынок, преемник, выходец, сыночек, родом Сын есмЗатты тр-тсн, сапасын, сипатын, салмаын, клемн, дмн, исн блдретн сз табы сын есм деп аталады. Сабаты Adjectives (Сын есм). Сын есм. Сын есмдерд алыптасуы есм тлаларыны уел анытауышты ызметке ие болып, соны нтижеснде сынды мн алып, траталуына негзделед.Бр мысал: Кк -тс аты, аспан — есмше тласы, еын есм -ы: шайы — зат есм -ыш: ттыш — зат есм, тапыш — сын есм. Сын есмнн морфологиясы. Аылшын тлн йрен | АЗ - ENG. Сын есм азаша реферат, Сын есм казакша реферат тегин Г)жасы бала, жасы ниет, жасы сурет, жасы блм, жасы лг. 1) Блмдлк: Сын есм туралы тснк беру. Жай шырай совпадает по форме основной сын есм и называет качество предмета. рамына арай: дара, негзг. 3 сын есм.

открой учебник 2 класса и найдешь.2-нса 1.Крдел сын есмд табыыз. Сын есм затты, былысты сын - сипатын, клемн, тр - тсн, сапасын блдред. Мысалдар. А?ылшын тлн ерте жастан о?ушылар?а ?йрете отырып, оларды? ?зара диалогт т?рде с?йлесе алуын ?ада?алау.Ойын элементтерн а?ылшынша с?йлесп,бр-брмен досты? ?арым-?атынаста ,?жымды??а т?рбиелеу. Анытауыш ереже мысалдар Сын есм сйлемде негзнен анытауыш болады.Баяндауыш ереже мысалдар Сын есм сйлем соында келп, баяндауыш болады. (грамм.) adjective. Сратары: андай? ай? Мысалы: а ааз, бик й, жасы сз, ащы рт, тасты жер.Негзг сын есмдер Мысалы: дем, Бик, Кк, Сары Туынды сын есмдер.. Сапалы сын есм сын есмн ткелей знен жасалады, затты тр-тсн, сын-сапасынанытайды.Жинаты сан есм брден жетге дейнг есептк сан есмдерге -ау, -еу жрнаы жалану арылы жасалады. Трлер. ред. Сын eciм сапалы? сын есмдер (качественные (непроизводные) прилагательные) ж?не ?атысты? сын есмдер (относительные (производные) прилагательные) болып б Сын есм. КЕР БАЙЛАНЫС ПАРАЫ 1. Сапалы сын есм жне атысты сын есм Сабаты масаты: а) блмдлк: сын есмн маыналы трлерн ережесн мегерту, мысалдармен длелдеп крсету, ажырата алуа йрету ) дамытушылы Туынды сын есм 6 сйлем. Масаты: Блмдлк -- сын есмн трленунн оушылара тсндру, сйлемдег ызметн жаттыу жмыстарын жргзу арылы пысытау, сын есмн маыналы ерекшелгн сйлем шнде талдау. Doszhan Zhandarbek. Сраы 2. Мысалы: Маалиды «Сап сары жапыратар» ленен знд ТСНК ХАТ «Аылшынша сйлейк» факультатив бадарламасы жалпы блм беретн бастауыш сыныптара (II-III сыныптар) арналан. А) Жасыра. Таырыбы: Сын есмн трлену. Мысалдар. Жай (простая). Примеры - Мысалдар.Сын есмн шырайлары - Степени сравнения прилагательных. Сисенгалиева Айымгул Саиновна аза тл .3 cынып Сыныбы: 3 «б»Бастауыш сынып малм: Сисенгалиева А.С. ай жасалу жолы сендерге таныс? Мысал келтрдер? Аылшын тлндег сын есм (the Adjective) де аза тлндег секлд анытамаа ие, яни, затты сипатын, сынын, сапасын блдред. Сын есмн маыналы трлер Р-ны лтты тегесСабаты ма Казахский язык (13 Морфология. Мысалдар. Сын есм Км? Не? ашан? андай? ай? А, ызыл, кк Таза, жасы Кшп, нерл Ащы, тщы Кш, тар, ыса Сын есм Затты трн, тсн Негзг сын есм Дмн блдр Клемн, аумаын. Мысалы: deep sea тере тез, fresh air таза ауа Сын есмн ек тр болады:1) сапалы (негзг) сын ес Образовательный портал Мегамозг. Мысалы: ш-а нрсе - адамны асиет: ысты айрат, нрлы аыл, жылы жрек (Абай). сыныс Баалау. Сын есм, зн табии жаратылысына сйкес, сйлемде кбнесе анытауыш мше болып ызмет атарады. Kazakh-English dictionary. Сын есм Затты сынын, сипатын, сапасын, тр тсн, клемн блдру, андай, ай деген сратарына жауап беру. Сын есм та?ырыбына ашы? са?атын ?ткзгел жатырмын Сын есм маынасы мен грамматикалы ерекшелгне арай алай блнед? а) дауысты, дауыссыз ) сапалы, атысты б) жуанСын есм негзг ызметн атаранда не стейд? а) туелденбейд, кптелмейд, септелмейд ) згеред б) мезглд крсетед в) айтады г) жктелед Adjective - Сын есм. 16.11.2016 оу жылы Сабаты таырыбы: Сын есмн маыналы трлер. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред.

Полезное:


©2018,