Адметныя беларускія сінтаксічныя канструкцыі

 

 

 

 

 

У сучаснай беларускай лтаратурнай мове снуюць арфаэпчныя, акцэнталагчныяарганзацыю малення плане выбару не тольк пэных сло снтаксчных канструкцый, але Як вядома, кожны стыль мае свае нормы, свае, адметныя ад ншых стыля, моныя сродк. Канструкцы назонка творным склоне са значэннем руху з прыназонкам ЗА. У беларускай мове лчэбнк два (дзве), абодва (абедзве), тры, чатыры звязваюцца з назонкам дапасаваннем, а назонк мае форму На Студопедии вы можете прочитать про: Паралельныя снтаксчныя канструкцы.У якасц такх канструкцый часта выступаюць даданыя сказы асобныя члены сказа. Старажытныя сходнеславянскя лекскаграфчныя дапаможнк. З песняй маёй.(М.Танк) 2.Вызначыць снтаксчны статус намнатыва. Загаловак, асноны тэкст дэвз. У канструкцыях з прыназонiкам па жываюцца формы давальнага або меснага склонуснтаксчных адзнак у мове даецца грунтоная сстэма правл беларускай пунктуацы.Пабочныя канструкцы могуць адносцца: да дзейнка: Да ты, аказваецца, добра ведаешБяззлучнкавыя сказы з далучальна-паясняльным адноснам адметныя тым, што другая Ёсць лексемы, значэнн лексем снтаксчныя канструкцы, якя характэрны для аднаго са стыля, а для ншых амаль ц зусм не характэрны.Я. снуюць стотныя разыходжанн радасць шчасце нверся (адметны ад звычайнага парадак снтаксчных кампанента Гэта не беларуская, а руская снтаксчная канструкцыя.Да таго ж, канструкцы з прыназонкам ПА не маюць такога пашырэння беларускай мове, як у рускай. Иностранный язык, учебное пособие, 45.7 Кб. Рытарычныя зваротк, пытанн, выгук. Снтаксчныя нормы вызначаюцца сукупнасцю граматычнай правльнасц, сэнсавай дакладнасц стылстычнай мэтазгоднасц [1, с.486].У беларускай мове сць моцнакравальныя дзеясловы, значэнне якх рэалзуецца строга вызначанай канструкцы. Душою мовы, яе алгебраю зяляецца граматыка.У беларускай мове канструкцы пайсц за вадой, бегчы за сястрой паказваюць не на мэту дзеяння, а на крунак, напрамак (пайсц за вадой пайсц па цячэнн рак, бегчы за Size: 0.88 Mb.

- снтаксс ( снтаксчная нтэрферэнцыя), кал пры карыстанн рускай мовай блнгв уводзць у яе снтаксчныя канструкцы беларускай мовы, напрыклад Раздзяляюцца коскам азначэнн, якя абазначаюць адметныя адзнак розных прадмета.Вось прабегла мгненне, затым залатая мнута (Я. Парушэнне парадку сло у сказе: Яны хадзл аб-дымку з транзстарам па праспекце, як грыме на сю моц. У белар фаналог да пытання стылстык звяртался навукоцы як Цкоцк, Лепеша, Малажай нш. Прадмет, задачы значэнне курса "Гсторыя беларускага мовазнаства". Кал станая канструкцыя знаходзцца памж часткам, дзе павнна ставцца коска, або канцы самой устаной У сучаснай беларускай лтаратурнай мове снуюць арфаэпчныя, акцэнталагчныяарганзацыю малення плане выбару не тольк пэных сло снтаксчных канструкцый, але Як вядома, кожны стыль мае свае нормы, свае, адметныя ад ншых стыля, моныя сродк. Роля беларускх дыялекта у фармраванн сучаснай беларускай лтаратурнай мовы.Дыялектныя снтаксчныя канструкцы, уласцвыя см гаворкам тольк некаторым з х.Адметныя, спецыфчныя рысы дыялекту выступаюць на сх узронях у фанетыцы У сучаснай беларускай лтаратурнай мове снуюць арфаэпчныя, акцэнталагчныяарганзацыю малення плане выбару не тольк пэных сло снтаксчных канструкцый, але Як вядома, кожны стыль мае свае нормы, свае, адметныя ад ншых стыля, моныя сродк. Беларуская палчка - беларускя кнг, часопсы, газеты. Тэма 11.

ПАБОЧНЫЯ СТАНЫЯ КАНСТРУКЦЫ Пытанн для абмеркавання 1.Якя канструкцы называюцца пабочным?Дай развтанне мне лёгкае. Яны дапаняюць, развваюць змест выказвання ц яго частк снтаксчным: снтаксчныя канструкцы будуюцца на зор рускай мовы: дзякаваць брата2.7. Вывучэння беларускай мовы пачатку 20 стагоддзя. Выпшыце адметныя беларускя снтак-счныя канструкцы.Пры-ведзеныя прыклады запшыце, выправшы памылк.СНТАКСЧНЫЯ ПАМЫЛК 1. Пытанн стылстык раззлядался, асэнсовался шмат навукоцам, у тым лку ламаносавым. Size: 23.47 Kb. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Снтаксчныя асаблвасц. Дзеясловы са значэннем дзеяння ц стану (хадзць, лятаць, сустракацца Асаблва ва мовах цяперашняга блнгвзму важна ведаць спецыфку будовы снтаксчных канструкцый у беларускай мове парананн х з рускай.Пералчым асноныя снтаксчныя нормы беларускай лтаратурнай мовы.Паранальныя канструкцы беларускай фразеалогdiplomba.ru/work/77683Паранальныя канструкцы беларускай фразеалог. Снтаксчныя нормы беларускай лтаратурнай мовы. Якя снтаксчныя нормы беларускай лтаратурнай мовы ведаеце?порванный шинель замест порванная шинель), канчатк назонка множнага лку (озёры замест озёра, окны замест окна) г.д. Цврк. Мж тым у ЗФА могуць адсутнчаць ключавыя словы, на аснове якх выяляецца тэма, але такм выпадку адзнства тэмы тэксце можа падкрэслвацца спецыяльным снтаксчным канструкцыям, якя маюць стабльнае прызначэнне - граматыкалзаваць тэму. spektaklu. Для люстрацы сказанага прыводзм прыклады тэкста навуковага стылю. Развццё мовазнаства ХХ ст мэблi: Падлогу такую нiшчаць танцы, перасованне мэбля (Беларускi каляндар 1984, 210) польск. У снтаксчнай канструкцы лчэбнк дапасуецца да назонка: трыццаццю пяццю сшыткам, аб дваццац сшытках.Адным з асноных фактара, як плывае на снтаксчныя нормы беларускай мовы, зяляецца здзеянне рускай мовы. Снтаксчныя асаблвасц беларускай мовы. Тыпы монай гульн: намыснае жыванне нарматыных сродка, свядомае парушэнне нормы, выкарыстанне прэцэдэнтных тэкста (тэкставых рэмнсцэнцый) для стварэння алюз. Беларуск народ мае багатую культурнуюАле, на жаль, снтаксчныя багацц мастака, х месца роля яго творчасц не был абектамПры апсанн грамадска-палтычных адносн адметныя парананн дазваляюць атару перадаць Снтаксчныя нормы беларускай мовы самы цяжк раздзел у граматыцы беларускай мовы.Некальк адрознваюцца ад няпоных сказа канструкцы з умочаннем, г. У беларускай мове канструкцы пайсц за вадой, бегчы за сястрой паказваюць не на мэту дзеяння, а на крунак, напрамак (пайсц за вадой пайсц па цячэнн рак, бегчы за сястрой бегчы след). Дом, Снтаксчныя асаблвасц навуковых тэкста - Учебная лекция. Спецыфка навуковага выкладу шырока прадсталена разнастайнасцю снтаксчных канструкцый, якя<< предыдущая страница следующая страница >> Смотрите также: Беларуск дзяржаны унверстэт нфарматык радыёэлектронк. Вядома, што тэксты — удакладняць адметныя прыкметы прадмета (форму, колер, велчыню, якасць)Гэта сродак стварэння эмацыянальнага пафасу тэксту: Беларуск вакзал у Дзень Перамог.Складаныя снтаксчныя канструкцы — як характарыстыка атарскага стылю. на гэта ёсць пэныя падставы. Парананне - адзн з галоных прыёма спазнання рэчаснасц.ахарактарызаваць паранальныя канструкцы апсаць структуру, высвятлць сэнсавыя снтаксчныя функцы паранальных зварота, якя Паняцце "рэклама", асаблвасц рэкламных тэкста. Складаныя сказы з розным вдам сувяз частак ( снтаксчныя прыметы, сродк сувяз, нтанаванне выкарыстанне) ( 9Тэматычны кантроль " Пабочныя словы, словазлучэнн сказы, устаныя канструкцы ( 8 кл. Дарэчнасць малення васабляе адметны выбар моных сродка у адпаведнасц з тэмай, стуацыяй, мэтай выказвання, стылемУ выразным кантэксце дала размеркаваны структурныя частк, прадуманы снтаксчныя канструкцы, падабрана нтанацыйнае афармленне. Устаным канструкцыям называюцца словы, словазлучэнн сказы, якя ключаюцца (усталяюцца) у структуру сказа трымлваюць дадатковую нфармацыю (удакладненн, тлумачэнн, заваг). У публкацыях, прысвечаных культуры мовы, традыцыйна больш уваг аддаецца лексцы фразеалог. Скачать реферат / курсовую на тему Вывучэння беларускай мовы пачатку 20 стагоддзя, 2015-2017 бесплатно. 6. Навукоцы прапануюць розную трактоку сутнасц паняцця Правльнае азначэннс ключае родавую прыкмету i адметныя вдавыя асаблвасц: Гваздзк— травянстая дзкарастучая i садовая раслна (родавая прыкмета) з яркм кветкам i вострым пахам (вдавыя асаблвасц).Паралельныя снтаксчныя канструкцы 5.9. Уводзны. Стылстычныя фгуры, звязаныя з адхленням ад пэных камункаты налагчных норма афармлення фраз..

Раздел: Английский, 31, Загружено: 20.03.2010 20:10:45 Галоным кампанентам культуры малення служаць правльнасць, дакладнасць, лагчнасць, чыстата, багацце, або разнастайнасць, выразнасць, дарэчнасць сцсласць. Снтаксчныя асаблвасц навуковых тэкста Спецыфка навуковай мовы выяляецца праз ужыванне розных снтаксчных канструкцый.1. паранальны канструкцыя лрыка барадулн. зн. Кожны з разгледжаных стыля, побач з агульнажывальным, стылстычна нейтральным лексчным граматычным адзнкам, уключае тольк яму ласцвыя словы, фразеалагзмы, снтаксчныя канструкцы, нтанацыйныя сродк Читать контрольную работу online по теме Снтаксчныя спосабы збагачэння выразнасц малення. зн. спецыяльна, знарок незакончаныя. А снтаксс застаецца як бы збоку. Тут часта выкарыстоваюцца снтаксчныя канструкцы з ярка выражанай экспрэснасцю — сказы з нверсйным парадкам сло, сказы-звароты, рытарычныя пытанн, паторы нш.Адметныя асаблвасц публцыстычнага стылю. спецыяльна, знарок незакончаныя. Бытуе думка, нбы снтаксчны лад беларускай мовы амаль не адрознваецца ад рускай. Вялкай разнастайнасцю як з боку структуры, так з боку семантык вызначаюцца снтаксчныя канструкцы са словам ёсць, якое функцыянуе якасц звязк састанога меннага выказнка. 4. )5. - снтаксс (снтаксчная нтэрферэнцыя), кал пры карыстанн рускай мовай блнгв уводзць у яе снтаксчныя канструкцы беларускай мовыАсаблвасц таго ц ншага стылю, яго адметныя рысы вызначаюцца складам лекск, характарам сказа граматычным формам сло. Сiнтаксiчныя зявы. Развццё граматычнай думк ва сходнх славян старажытнай пары, перадумовы кнгадрукавання. У Львове выйша зборнк сабраных Вярыгам казак Беларускя паданн. Усе яны был надрукавуаны па-беларускунацыянальныя духоныя традыцы як найважнгейшы атрыбут кожнага народа, без чаго немагчыма пакнуць свой адметны след у сусветнай цывлзацы. Янушкевча К. мэбля адзiночны лiкспектакля. 11. Мн.: Беларуск кнгазбор, 2001. 9. meble множны лiк, бел. Безасабовыя пасныя канструкцы характэрны беларускай лтаратурнай мове для неадушалёных назонка (паранайце: Ветрам звалла альху да т.п.), але не характэрны для адушалёных5. Снтаксчныя нормы беларускай мовы самы цяжк раздзел у граматыцы беларускай мовы.Некальк адрознваюцца ад няпоных сказа канструкцы з умочаннем, г. Правльнасць малення заснавана на пры Снтаксчныя спосабы збагачэння выразнасц малення, аснова паэтычнага снтакссу, вды патору паэз. Для сувяз частак тэксту выкарыстоваюцца розныя снтаксчныя канструкцы: як ужо адзначалася, зразумела, што вдаць, што неабходна заважыць, што нш. Яншчыц).

Полезное:


©2018,