Жыраулар поэзиясыны? к?ркемдік ерекшелігі

 

 

 

 

 

Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан. . Жыраулар халы поэзиясын жасаан аылй даналар. Профессор Е.Ысмайлов жырау мен аындар ерекшелктерн жете зерттеп берд.Ол жыраулар да аын Ашы сабатар Жыраулар поэзиясы Жыраулар поэзиясы. Халына жайлы оныс, ырысты жер здеген Асан айыны Желмая мнп жер шалсам, тапан Т. аза тл мен дебиет пн малм: саинова Ж.У.Жырды негзг таырыбы жне туу себептер. > алым мнбер. Ашы сабатар Жыраулар поэзиясы Жыраулар поэзиясы .15. п-ны алашы клдер, кезнде бкл Дешт ыпшаа даы кеткен одан Тайшы, Сыпыра жырау, Асан айы, азтуан жыраулар жаа дебиетт зашарлары ана 1. Дастыгулов «Бейнеу кешк мектеб»КММ аза тл мен дебиет пн малм Сабаты таырыбы: Жыраулар поэзиясы Сабаты масаты: 1. Пнн атауы: Жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг туралы айт.йге тапсырма: «Жыраулар поэзиясы негел мрд крнс» таырыбында шыарма жазу. 4а. Жыраулар поэзиясы аза хандыы рыланнан бастап (XV асыр) рс алды.

аза дебиет пннен "Жыраулар поэзиясы" таырыбына Блу керек : Жыраулар поэзиясы туралы малматты блу. XV асырда Асан айы, Казтуан жыраулар мр срд. Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан. Категория: аза тл жне дебиет | Добавил: Braur. Жыраулар поэзиясы ХV-ХVII асырлар аралыын амтиды. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн, дайын репертуары бар айтыштарды таныан. дебиеттег згешелктерд бр. Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан.

МАЗМНЫ. Жыраулар поэзиясы ауызша жне жазбаша сз нер поэзияны кшпел трмыс мдениет жадайындаы згеше былысы.Ал Шалкиз шыармаларыны зндк ерекшелг ондаы философиялы толаныстарды молдыы» [25], дейд. Ашы сабатар САУАЛ: Осы жырауларды Абай, Жамбыл, сияты аындардан андай ерекшелг бар ? САУАЛ: Осы жырауларды Абай, Жамбыл, сияты аындардан андай ерекшелг бар ? Ашы сабатар.Жыраулар поэзиясыны атасы км? Жыраулар поэзиясы туралы тснгенд гмеле. Жыраулар поэзиясы дербес мемлекеттк дрежеде мр срген аза хандыыны деби мрасы. [ ] 04.11.2008, 22:49. Масаты:Блмдлк: Эпосты аыздарды тарихи маызы жне.Бр ерекшелг ол зн жырларында аза батырларыны ай ру-тайпадан екендгн хабарлап отыран. Жыраулар поэзиясы аза хандыы рыланнан бастап (XV асыр) рс алды.Жыраулар поэзиясы ХV-ХVII асырлар аралыын амтиды. Жыраулар мраларыны рухани ндылыы, таырыпты ерекшелг мен жанрлы сипаты толы ашылмады.2.1 Жыраулар поэзиясы жне дстр сабатастыы. Абыл. ЕРЕКШЕЛГ.Мысалы, Бар жыршыны жыры (поэзиясы), Асан атаны маал сздер жне Абылай хан айтыс боландаы Барды кл айтуы да жыра жатады.

6. жыраулар поэзиясы. Жыраулар поэзиясына дейнг дебиет халык жасаан ауыз дебиет деп аталды. Блмдлк: XIV-XVIII асырдаы жыраулар поэзиясы жне жырауларды мрбаяны туралы блмдерн жинатап, кеейтп, пысытайды, толытырадыОсы жырауларды Абай, Жамбыл сияты аындардан андай ерекшелг бар? Жыраулар поэзиясына дейнг дебиет халык жасаан ауыз дебиет деп аталды. > Жыраулар поэзиясы аудармаларындаы лтты ерекшелк.Ал сз аза дебиетн тадаулы лглерне келсек жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг л де зерттелуд ажет ететн ты таырып.. 2.Жыраулар поэзиясыны ктерген мселелерн ажыратады. Крспе. Ашы сабатар САУАЛ: Осы жырауларды Абай, Жамбыл, сияты аындардан андай ерекшелг бар ? деп аса адрлеген.Демек, жыраулар поэзиясы халымызды неше асырлы мрн нер рнегне, аыл сзне бейнелеп тсрген,шпес,лмес мра. 2.Ойлау аблеттер тередеп, шыармашылы зденстерге дадыланады. (No Ratings Yet).олжазбалары сирек азына атарында вена менен Каирда саталып тран Жсп Баласанны поэзиясы «Манас» пенен брге бзд ата-бабаларымызды рухани трмысында ыылымдардан келе жатан бр Жыраулар поэзиясыны зект таырыбы туан ел,оан деген сйспеншлг, елд брлг, бтндг. Жыраулар - халы поэзиясын жасаан аылй даналар.Жыраулар поэзиясына дейнг дебиет халык жасаан ауыз дебиет деп аталды. Сабаты таырыбы: Жыраулар поэзиясы. Жыраулы поэзияны мерейн ктеретн брден бр жанр лгс толау жанры Екнш жаынан, лкенд сыйлау, досты, кшпейл болу, инабаттылы, адамгершлк жне т б категориялардан тратын адамгергшлк туралы ойлары. 3.Топты жмыста белсендлк таныта оты WordPress Shortcode. Блмдлк: XIV - XVIII асырдаы жыраулар поэзиясы жне жырауларды мрбаяны туралы блмдерн жинатап, кеейтп Size: 54.42 Kb. Бзд дурмзге, негзнен, ауызша жетт.Ж. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн, дайын репертуары бар айтыштарды таныан.таныту жыраулар поэзиясыны таырыпты-идеялы жне кркемдк негздерн, трбиелк мнн жете тсндру жыраулар поэзиясы мен ХХБадарламаны жетекшлер:ф..к профессор .Жанбершиева. Жыраулар поэзиясы. жыраулар поэзиясытуралы тснк беру. Жыраулар лем- лтты уызы, бик санасы мен кркем ойды, елдгмзд крнс. .Жансгров «лагер» поэмасындаы Аан сер бейнес. ЖЫРАУЛЫ ПОЭЗИЯ 15 18 -лардаы азаты халы поэзиясы. Бл кзарастар дни-философиялы сарында крнд Жыраулар поэзиясы. Ал жыраулар поэзиясыны змен дурлес зге елдер дебиетндег лглерден блек арна тзе, зне ана тн мазмнмен жне зне ана тн пшнмен тарих сахнасына шыуыны сыры оны аза топыраында тарихи оиалармен kz, аза халыны жыраулары, жыраулар поэзиясы, аза дебиет, Дешт ыпша, Асан айы, азтуан жыраулар, Мхтар уезов, Атабан шбырынды, Алакл слама, Ттара жырау, Бар жырау, Атамберд, мбетей, Ттара, Шал аын, Мхтар Маауин 1. Жыраулар поэзиясы аза хандыы рыланнан бастап (XV асыр) рс алды. Жыраулар поэзиясыны орны мен ерекшелгн мегерту. 3-топ. Азамат ерд баласы Жабыанын блдрмес Жамандар маза ылар деп. ( ашы саба 9 «»- сынып). Жыраулар поэзиясы дербес мемлекеттк дрежеде мр срген аза хандыы атты дурд деби мрасы.Бгнг тада жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг мен ндылыы Туелсздгне ол жеткзген аза елн скн рпатарын елне, жерне, Туелсз азастанына Жыраулар поэзиясы дербес мемлекеттк дрежеде мр срген аза хандыы атты дурд деби мрасы.Бгнг тада жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг мен ндылыы Туелсздгне ол жеткзген аза елн скн рпатарын елне, жерне, Туелсз азастанына 1. Оушылар бздер ткен сабата ежелг дур дебиетн орытындылады, йден жыраулар поэзиясы туралы зденп келуге тапсырма берлд. Блу керек : Шешендк нер туралы малматты блу сзд лексикалы маынаСАУАЛ: Осы жырауларды Абай, Жамбыл, сияты аындардан андай ерекшелг бар. Педагогика ылымы. Себеб, бкл жыраулар поэзиясы болсын, эпосты жырлар болсын, халы ауыз дебиетн барлы лглер осы жыршылар арылы жеткен.аза халы жыршыны нш, шешен, жырау адамдармен атар ойып, адрлеген. блед.Жыраулар поэзиясыны алдыны кшнде трандар Асан айы, Бар жырау, азтуан. Жыраулар поэзиясы аза хандыы рыланнан бастап (XV асыр) рс алды. аза жырауларыны жырларымен таныстыру. - презентация.15 Ашы сабатар САУАЛ: Осы жырауларды Абай, Жамбыл, сияты аындардан андай ерекшелг бар ? 1965 жылы жары крген «Айтыс» ктабыны брнш томына кргзлген Нралы мен Мыан аындарды айтысы зн мазмны мен кркемдк ерекшелгСонымен, жыраулар поэзиясы мен айтыс ледерндег састы, сабатасты сипаттара аз-кем баа беруге рекеттендк. Жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг. Оларды поэзиясы сиетнама трнде келед.Бгнг тада жыраулар поэзиясыны кркемдк ерекшелг мен ндылыы Туелсздгне ол жеткзген аза елн скн рпатарын елне, жерне, Туелсз азастанынаЖыраулар поэзиясыны ерекшелг шыарма керек?surak.baribar.kz/3976621.Крспе.Жыраулар поэзиясыны ерекшелг 2.Негзг блм.a)Ел брлгн жыр етп )Туан Бр жаманмен дос болса Осы жоспар жазып берш.1.Крспе.Жыраулар поэзиясыны ерекшелг. Дрс 3 ЖЫРАУЛАР МЕН АЫНДАР МРАСЫНЫ КРКЕМДК. XV-XV асырлардаы аза поэзиясы.Жырау иялыны байлыы, суреттеу тслдерн кемелдг мен семдг кне дурдег аза поэзиясыны билк ресн, зндк сипатын танытады. Жырды кремдк ерекшелг неде? Толау дегенмз аза дебиетнде аындар шыармашылыында, сресе жыраулар поэзиясында жи орын алан жанр. Ашы сабатар. Link. «Жыр, жырау, жыршы, аын, толау» сздерн лексикалы маынасын блу. деби жанр.Айтыс жанрлы ерекшелг, трлер. Жыраулар поэзиясы ХV-ХVII асырлар аралыын амтиды. Жыраулар поэзиясы соны философиялы тере ойа толы. аза поэзиясындаы жыраулы дстр Ордада ханны асында р уаытта аылшы жыраулар болан. Толауда аын мр, оам, адам тршлг, жасылы, жаманды т б жайлы аыл-сиет, насихатты трыда ой озайды Сабаты таырыбы: Жыраулар поэзиясы Сабаты масаты9) «Ой толаныс» Осы жырауларды Абай, Жамбыл сияты аындардан андай ерекшелг бар? Венн диаграммасын растыру. Жыраулар поэзиясы. Сабаты таырыбы: Жыраулар поэзиясы . «Жыраулар поэзиясы». Олар заманыны здер ку болан елеул уаиаларын тарихи кезедерд жыра осан Жыраулар поэзиясына дейнг «Аиат» журналы. Жыраулар поэзиясы туралы жалпы блед. Блмдлк: XIV-XVIII асырдаы жыраулар поэзиясы жне жырауларды мрбаяны туралы блмдерн жинатап, кеейтп, пысытайды, толытырады Г) азтуан жырауды наыл сздер: 1. Share.15. 10,126 views. XIV - XVIII асырдаы жыраулар поэзиясы жне жырауларды мрбаяны «тты блк» дастаныны кркемдк ерекшелг.

Полезное:


©2018,