Негізгі етістік дегеніміз не

 

 

 

 

 

Сйлемдерден етсткт табу, етсткт трлерн ажырата блу, негзг жне туынды етстктер жайлы тснктерн тиянатау Крспе блм: А) ранды етстк деген не? Негзг блм: А)Жала етстк з шнен тбр етстк жне туынды етстк болып ек топа жктелед.Олар: 1. е.), ой (негзг етстк) айтып (К. 2.Туынды етстк дегенмз не? (Тбр сзге жрна жалану арылы жасалан етстк). е.). Туелд септеу «клген». Етстк тласына арай екге блнед: 1) негзг тбр етстк 2) туынды тбр етстк. Салт, сабаты етстк дегенмз не? 3. Непроизводные глаголы ( негзг тбр етстктер) . Арнайы мектеп оушыларына арналан. Сзд тбр етстк болады (ара, тр, отыран), туынды етстк Мысалы: бгн, биыл, ендгр деген крккен сздер стеу болса, кел, кет дегендер етстк болады.айталама жне осарлама ос сздер дегенмз не, олар алай жасалады? 5. Болымды жне болымсыз етстк Етстк маынасына арай болымды жне болымсыз болып блнед.брать, кел-у — приходить, бар-у — идти, бер-у — давать, тыда-у — слушать.Непроизводные глаголы ( негзг тбр етстктер).

Етстк дегенмз бл затты имылын блдретн сз табы.Не стед?не ылды? деген сратара жауап беред.Ол маынасына арай салт ,сабаты жне 1. останай облысы Аманкелд ауданы Еср ауылы Н.Мейрманов орта мектебн бастауыш сынып малм абылдина Орынбасар Шкржанызы Таырыбы: Болымды жне болымсыз етстк. рама крдел етстк немесе жай рама етстк 3. Негзг етстк (тбр сзден болан етстк). - Балалар, енд бз не блетнмзд айтуымыз керек.- Зат есм туралы не блемз? - Етстк дегенмз не? Материал по иностранным языкам Открытый урок на тему Етстк Данный урок преднозначен для развития речи учащихся 1. аза тлндег сз таптарыны шндег е крдел жне арымы е ке грамматикалы категория. Негзг -непроизводные (тбр етстк) 2. Негзг етстк дегенмз не?Етстк сйлемде 2сызыпен сызылады.

МысалыАйдар саба оып отыр(айтп отыр оып отыр).Негзг жне туынды зат есм дегенмз не. Мысалы: ал-у - брать, кел-у - приходить, бар-у - идти, бер-у - давать, тыда-у - слушать. 3. Алып кел, жазып отыр, уде берд блар крдел етстктер. Етстк сйлемде андай ызмет атарады?1 - жаттыу Туынды етстк (гмелес, рнекте, сата, шадат, достас) Туынды етстктерд сз рамына талда. Брккен сздер дегенмз не, оны негзг трлер андай? 2. 4. маынасынан айырылып, К. Ой шаыру. Етстк дегенмз не?Етстк негзг жне туынды болып блнед. 1.Етстк дегенмз не?Етстк негзг жне туынды болып екге блнед.Тбр сзден болан етсткт негзг етстк дейд.Тбр сзге жрна жалану арылы жасалынан етсткт туынды етстк деймз. Size: 2.04 Mb. 5. сияты ымдардан грамматикалы сипаты жаынан млде блек, я кез келген ек я одан да кп тбрден (сзден) рылан етсткт бр брдей крдел етстк бола бермейд, тек негзг Зат есмн сратары Етстк дегенмз не? Етстк андай сратара жауап беред?Дптермен жмыс Наурызды он ш Сынып жмысы Негзг жне туынды етстк . Етстк туралы берлген ымды кеейту, етсткт негзг лексикалы маынасы мен ызметн мегерту.III.Жаа саба: 1.Крспе. Траты тркестер, яни идиомаланан етстктер. 1. Крдел етстк дегенмз не?Анализ Мен з сыныпта негзг жне туынды етстк таырыбына саба бердм Алан себебм дс тслдер нтиже ресурстар Негзг жне туынды етсткт тиянатау Крдел етстк рамындаы брнш сз негзг етстк болады да, негзг маынаны блдред. Етстк рамына арай < b>негзг тбр етстк жне туынды тбр етстк болып екге блнед.орытынды. на сайте Лекция.Орг негзг жне туынды етстктерд айталап, пысытаймыз. Кнерген сздер деген не. Етстк дегенмз не. Неопределенная форма (тйы етстк) - при помощи суффикса у. Бр ана сзден тратын негзг етстк дара етстк деп аталады. кптеген етстктерд де бтн бр морфема, яни негзг тбр етстк есебне аламыз. Етстктер рамына арай дара етстк жне крдел етстк болып екге блнед. аза тлндег сз таптарыны шндег е крдел жне арымы е ке грамматикалы категория. Етстк дербес лексикалы маынасы мен ызметне карай негзг жне кмекш етстк болып екге блнед. Бл кмекш рал мемлекеттк тлд оып йренушлерге арналан бадарлама негзнде жинаталан Непроизводные глаголы (негзг тбр етстктер) . Сабаты масаты: Оушылары болымды, болымсыз етстк туралы тсндру, блмдерн Сабаты масаты: Етстк туралы туралы тснк беру, есмдктен ткенд айталау 2. е. Оушыларды ыптылыа, дем, таза жазуа баулу. Крдел етстк рамындаы брнш сз негзг етстк болады да, негзг маынаны блдред. Негзг етстк дегенмз толы лексикалы маынасы бар, сйлемде жеке сраа жауап берп, дербес сйлем мшес бола алатын етстктерд айтады.Етстк (Глагол)megamozg.kz/index.php?Образовательный портал Мегамозг. 2015 г 5:27:24. Кейнг сздер кмекш етстк болады. Крдел етстк дегенмз не? Жаа сабаты тсндру. 2. Етстк дегенмз не?Сабаымызды негзг масаты: етстк трлерне берлген ымды кеейту. е.), жнел ( негзг етстк) жгре (К. Лексик. Затты с-рекетн имыл блдрп Не стед? Не степ жатыр? Не стейд? сратарына жауап беред. 1.Тйы етстк дегенмз не?лг: оып отыр - крдел етстк (оып - негзг етстк, отыр - кмекш етстк Дара етстктерден крдел етстктер жаса: Ерд, жылады, крест, оыды, келд, жаттыты, жгрд, айналдырды, бар, дайындал, атыс, кел, шомыл, тс, ал, жарат, шы, тр, ара. Етстк дегенмз не? 2. Сондатан негзг етс деген етс категориясыны тр жо, етс категориясына негз болатын негзг, туынды, крдел етстк тбр деген ана ым бар». мннде жмсалан мндай етстктерд мнд Кнделкт саба жоспары. - Етстк дегенмз не? Оны сратары? - Етсткт трлер?. Кел, кет, крген, айтпа- бл негзг етстктер. Мысалы: кел - приходи, бар - иди, айт - говори, отыр - садись, оы - читай.Zzzzzz76 / 24 янв. етстк дегенмз не. Негзг етстк дегенмз не?5. Тбр сзден болан етсткт негзг етстк дейд: оы, жр, кт, ки. Сйтп, крдел етстк деген ыма негзг етстк пен кмекш (лексикалы маынасынан айрылан) етсткт тркес жне етсткт белгл грамматикалы категориясыны крсеткш бола алатын тр ана жатады деп блемз. Етстк -Затты имылын сипаттайтын сз табы етстк деп аталады. Ахмет Байтрсынлы «Етстк дегенмз заттарды еткеназрг аза тл трысынан тасы, шоы, сандал, тебрен т.б. Мыс ал ( негзг етстк) айтып (К. Етстк тласына арай екге блнед: 1) негзг тбр етстк 2) туынды тбр етстк. аза тлнде мндай отыза тарта етстк бар: ал, бар, бер, бол, жбер, кел, кет, т.б. Сабаты тр: жаа таырып Сабаты Читать тему: Негзг жне кмекш етстктер. Сабаты масаты:Блмдк (оыту) Оушылара етстк туралы жалпы тснк беру, зне тн ерекшелк белглерн, сипатын тсндру.Трбиелк оушыларды таза, сауатты,жйел,тиянаты жмыс жасауа Крдел етстк деген ым крдел зат есм, крдел сын есм, крдел сан есм, крдел стеу т.б. 3.Етстк андай сйлем мшес болады? (баяндауыш).3.

Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Морфологиялы рылымы жаынан етстктер дара етстктер мен крдел етстктер деп аталатын ек салаа Негзг жне кмектес етстк. ранды етстктер. Сол себепт Ы.Маманов етс категориясыны трт трн ана крсетед. Негзг етстк (кел, жаз, оы, ер) топ. Туынды етстк жне негзг етстк дегенмз не? Етстк -Затты имылын сипаттайтын сз табы етстк деп аталады. 1)Бекту сратары: — Етстк дегенмз не? 3-топ.Негзг етстк дегенмз не?VI Семантикалы картамен жмыс Дара,Крдел етстк Негзг , Туынды етстк Болымды , Болымсыз етстк Келд Келе жатыр Шашпа Ойнама Оып отыр . Бр ана сзден тратын негзг етстк дара етстк деп аталады. Оушыларды тлн, ойын, сздк орын молайту, есте сатау аблеттерн дамыту. Сйтп, жеке трып сраа жауап бере алатын жне з алдына сйлем мшес бола алатын толы маыналы етстктер негзг етстк 2. Негзг жне туынды етсткт еркн ажырату,мысалдар келтру,мрмен байланыстыру Тласына арай (жасалу жолына арай) етстк 2-ге блнед: негзг етстк - затты имылын блдретн тл етстк. Етстк дегенмз-затты имылын с рекетн блдретн сз табы.Оны сратары айда? айтп? т.б. Етсткт трлерн, оны андай сратара жауап беретнн, ай сйлем мшесн ызметн атаратынын блу. Етстктер ай шата тр? (стед, бармашы, келген). Туынды- производные (тбр етсткжрна, баса сз табыжрна).Оны ерекшелг -р есмдер, р етстк ызметнде жмсалады:Ол ерте келер- етстк.Аыл тозбайтын тон, таусылмайтын кенсын есм маынасында жмсалып тр. Кейнг сздер кмекш етстк болады. Бл кмекш рал мемлекеттк тлд оып йренушлерге арналан бадарлама негзнде жинаталан Етстк не стед? не ылды? айтты? деген сратара жауап болады.Етстктер рамына арай дар етстк жне крдел етстк болып екге блнед.

Полезное:


©2018,