Дидактикалы? ойындар т?рлері

 

 

 

 

 

Суреттер сыарын табу ойындары. Дидактикалы ойындар» 1 «Ауадаы шарлар» 2 «Шыршаны безендру» 3 «Тышанды жасыру» 4 «Кемпроса» 5 «Сыарын тап» 6 «Заттарды тсн ажыратайы» 7 «Футболшылар» 8 «андай тстер олданылан?» Дидактикалы ойындар. Сюжетт ойындар 2. ?орша?ан орта дидактикалы? ойындар картотекасы орта??ы тобы. 2.Формулаларды блес бе?Дидактикалы? есептер. Дидактика - термин грект «дидактос», яни йрететн деген сзден шыан. | Образовательный портал WebUrok.comWebUrok.com//ТаKырыбы: «ДидактикалыK ойын трлер».Дидактикалы? ойын ар?ылы о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру (2 класс). Ойын ережелермен таныстыру. Ойынны масаты- бадарламада аныталан пндер бойынша блм, блк жне дадылар жайында тснк беру, оларды алыптастыру, тиянатау жне бекту !--if gte mso 9 1024x768 Дидактикалы ойындар ш топа блнед:1. Елмзд ерте бг Дидактикалы ойындар аза тл сабаында 2.1. Бртндеп мрден алан тжрибес кбейед. 10 « Бал-Бла» мектеп башасы ММ Семей аласы 2012 ж. 10.02.2015 7081 509 Мажитова Асель Кадылбековна.Ойын «Сиырлы текше» Масаты: Балаларды жекеленген заттарды атауларын аза тлнде дрыс айта блуге йрету. Поэтому на занятиях нужно использовать дидактические игры как можно больше. Сюжетсз ойындар Сюжетт имыл озалыс ойындары шартты формада мрлк немесе ертег оиасын бейнелейд. Дидактикалы ойындар арнайы масатты кздейд жне наты мндеттерд шешед.

Дидактикалы ойындар музыка жетекшлерн оу с-рекетн трлендрп, мазмнын байыта, кркемдей тсед. Заттармен ойындар Баян уырша оянды Дидактикалы мндет.

Ойындар сздк орды молайтуды, сзд дрыс дыбысталуын, сауатты жа Ойынны ралдарына ойылатын талаптар: ойынны масаты, мазмны жне формасы арылы аныталады. Айслу уыршаын шешнуге йретейк» Масаты: Кимдерд шешу ретн есте сатап алу, оларды ыпты жинап жне бктеуге йрету, кимдерд аттарын сйлемдерде олдануа йрету. имылды ойындар мазмны жаынан 2 топа блнед: 1. Семей аласы, «6 «Нрсуле» ясли башасы» КМК трбиешс омаева Маржан Сейфуллаевна.Ойынны мазмны: Среге аю, оян, асыр, тлк т.с.с 5-6 ойыншытар ояды. «Дидактикалы ойындар» дстемелк ралы лексикалы ойындар, фонетикалы ойындар, орфографиялы ойындар топтамасынан трады. Балаларды уырша кимдерн атаулар жайлы малматтарын бекту. Баланы ойын арылы адамгершлкке трбиелеу АЛТЫНБЕК БАЛАБА?ШАСЫОРЫНДА?АН: Тлемс Жайна ??рбан?ызыОЙЫН Т?РЛЕРК?ш сынаспа?Б?л ойын стол ?стнде ек баланы? блек сынасуымен орындалады.2 бала шынта?тарын Т?рбиешлермен ?зара т?жрибе алмасу.Балаларды? бос уакытын тимд пайдалану. Кш мектепке дейнг балаларды? сенсорлы? т?рбиесн дидактикалы? ойын ар?ылы жетлдру презентациясы. Масаты: Балалара бреу арты немесе кем санды тауып, атауды йрету. Дайындаан:сбилер тобыны трбиешс Интыбекова М.Р.2-3 жас аралыындаы балаларды сенсорлы аблеттерн арттыруа арналан ойындар. -1143635-7334250015 «СЕЛ» МЕКТЕПБАШАСЫ Дидактикалы ойындар растыран: Абылгазинова Г.З. Дидактикалы ойындар балалар шн масаты, маызы бар рекет. Сенсорлы трыдан дамыту балаларды трл сенсорлы серлермен байытуа баытталан жне арапайым математикалы ымдарды алыптастыруды базасы болып табылады. Ясная Поляна орта мектеб. Мысалы: р?лдкойындар, денешыны?тыруойындары, сюжетткойындар, дидактикалы?ойын.Ойын?а 5-10 бала ?атысады.Олар о?аша жерге топталып ?з араларынан бр баланы ?азы? етп белглейд.?азы? т?р?ан жернде ?оз?алмай т?рады.Бас Саба?та тимд ?олданыл?ан ойын т?рлер м??алмн? т?сндрп отыр?ан материалын о?ушыларды? аса зор лтипатпен ты?дап, жемст ме?геруне ы?пал етед. Дидактикалы ойындар Мектепке дейнг ересек жастаы балаларды 2-4 адамнан шаын топ рып, дидактикалы ойындарды дербес йымдастыруа йрету. Дидактикалык ойындар. Оу с рекетне де олдануа болады. Жиембаева Айгерим Абиевна, «Абота» балабашасыны психолог-трбиешс. Ойындар балаларды бойындаы музыкаа деген ызыушылыы мен марлыын оятады, балалы иялдарын озап, тснктерн кеейте тсед. Ойынны мндет баланы ызыушылыын оятып Дстемелк улк. араанды аласы, 42 "Тлек" балабашасыны трбиешс Сакенова Калкен Сериковна.Татада адарды сурет лнген, ал таматы сурет трбиеш стелне ойылан. лем бала мрне бртндеп кред.Баланы уанышы мен ренш ойында айын крнед. Ойынны шарты: ледег арамен жазылан сздердег рптерд пайдаланып, баса маынадаы сздер растыру. Блар дидактикалы тапсырманы шешудег лгн бар болуын жне жмыс процесндег берлген лгге елктеуд болжайды. Дидактические игры развивает у детей восприятия, память, а так же обьективные воображения. Дидактикалы ралдар оу мндеттерне сай арнайы зрленед. Дидактикалы ойындар. Клубный час "Бессмертный подвиг Карбышева". Ойын барысы: Трбиеш уыршаты блмеге алып крп «уырша серуеннен келд«Дидактикалы? ойын». Сзд грамматикалы рылысын мегерту арнайы саба трнде емес, тл дамыту сабатарында осымша, дидактикалы ойын ( сздк ойындар), трл жаттыу жмыстары арылы ске асады. "Дидактикалы ойындар". Ал, дидактикалы ойындар арнайы масатты кздейд жне наты мндетт атарады. Ойындарды ойнаан кезде шешлетн тапсырмалар да ртрл. Бра ойынды ортаны тудырмас брын, ойынды дидактикамен штастыра блу ажет [3]. Дидактикалык ойындар — в разделе Занимательные материалы, по направлениям Воспитательная работа, Методические и учебные материалы Ойынны?т?рлер?тек?п. Ойын рекетн р трн амтитын жне балаларды жалпы дамуына кмектесетн Нбиева Фарида ТошылыызыСырдария ауданы, Шркейл ауылы 129 .Жмшев атындаы орта мектеб КММ жанынан ашылан «Кншуаы» шаын орталыыны трбиешс 1.Крспе: Ойын-мектеп жасына дейнг Ойындар»(ойын т?рлер) мектепалды даярлы?» Перейти к файлу.Дидактикалы? ойындар балаба?шада о?ытуды? бр т?р. Масаты:Балалара башада, далада, орманда сетн глдерд дрыс тауып, аттарын есте сатауа йрету, табиатты аялауа трбиелеу. Бастауыш сыныпта дидактикалы ойындарды олдануЕшк апаннан алай Ойынны аты: сату Ойынны шарты: Бр брне самайтын, байланыс пайтын суреттерд Мысалы: кн, ктап, асыр, кесе, тама, сабын Это картотека и описание дидактических игр для занятий по предмету "Формирование математических представлений детей" на казахском языке. б. Мндай ойындаы е арапайым тапсырма алуан трл суреттерден брдей сыарларын: тстер, лглер жне т. Таырыбы: «Дидактикалы ойындар арылы балаларды тлдерн дамыту» 1-4 сынып — в разделе Повышение квалификации, по направлениям Социопсихологическая работа, Методические и учебные материалы. Орыс тлд мектептерде аза тл пннен дидактикалы ойындарды лглерЯрмантович Алмагл Жманалиызы Дидактикалы ойындар. Крнеклк: Ою-рнектер, геометриялы пшндер салынан карточкалар жиынтыы, геометриялы пшндер. Бала е алдымен оны йде, балабашада не оршап транын ынады. Дидактикалы ойындарлем бала мрне бртндеп кред. Ойын барысы: Трбиеш суреттерд татаа лп ояды. Затты дидактикалы ойындар-дидактикалыойыншытармен жне трл ойын материалдарымен йымдастырылады.2. рбр ойыншытарды анытап арап, атын айталайды. Мектеп жасына дейнг балалар зн айналасындаы оршаан ортамен танысуа те штар. Балалар?а дидактикалы? ойындар туралы т?снк беру. брдейлерн табу. Дидактикалы ойындарды тадап алу ДидактикалыK ойын трлер: 1) ЗаттыK дидактикалыK ойындар Бaл ойын ртрл ойыншыKтармен ж/е ртрл ойын материалдарымен aйымдастырылады. Дидактикалы ойын: «Гл шоын растыр». Дидактикалы ойындар балабашада ойнатылады. с Дидактикалы ойындар. «Танып ал да, атын ата». Трбиеш бр баланы татаа шыарып, татадаы суреттерд бреун алып, суретт маынасы арама-арсы сздерн табуын срайды. Ккшетау аласы 2014 ж. Ойын ережелерн сатай блуге йрету. Дидактикалы ойындар рашан мынадай ек масатты кздейд: - танымды, яни балада здену, тану рекетн дамыту: - трбиелк, яни лкендермен немесе з трыластарымен Балабаша | Математикадан дидактикалы ойындар. Ойын кезедер: 1.Шапшандылы (р оушыа 10 сратан ойылады). Алы сз. Ойын кезндег баланы психологиялы ерекшелг мынада: олар ойланады Дидактикалык жумыс.doc.Бндай дидактикалы ойынды бз репродуктивт ойындар деп атаймыз. Геометриялы пшндерге арналан дидактикалы ойындар. Бл жадайда ойына атысты рбр зат ( ойыншытар, материалдар т.с.с ) оушылара жасы таныс болуы керек. ?йткен, бастауыш сынып о?ушылары жас ерекшелгне байланысты ойын?а ?те ынталы келед. Музыка сабатарында дидактикалы ойындарды кркем дебиеттермен штастыру жмыстары да балаларды трбиелеуде маызы зор. араанды аласы, 42 Тлек балабашасыны трбиешс Сакенова Калкен Сериковна Математикадан дидактикалы ойындарараанды аласы, 42 Тлек балабашасыны трбиешс Сакенова Калкен Ойынны трлер кп, соны шнде маыздысы дидактикалы ойын.

Таырыбы: «Клдене ойылан нысанаа латыру». Дидактикалы ойын арылы балаларды тлдерн дамыту балабаша ойындары,Дидактикалы ойын арылы балаларды тлдерн дамыту дидактикалык ойындар.doc.Ойынны масаты: Оушыларды сздк орларын арттыру. Музыкалы дидактикалы ойындар.

Полезное:


©2018,